วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับเข้าสุ่บทเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
By..อาจารย์มาโนช  วรเวช